Skip to content Skip to footer

丹斯里管荣光博士礼堂

丹斯里管荣光博士礼堂

首页 > 会所设施 > 底楼 >  丹斯里管荣光博士礼堂

宽敞实用,可作各种活动  

租借

租借方式:填写表格

RM 500.00 (首 3 小时)

RM 250.00 (首 3 小时)

*每增加 1 小时收费 RM 50.00
*清理费一律 RM 50.00